Select Page

سر و شانه

 

الگوی قیمتی سر و شانه انتهای روند و تغییر جهت در قیمت دارائی را نشان می دهد. این الگو غالباً در یک روند صعودی توسعه یافته شکل می گیرد.

ساختار

این الگو توسط سه نقطۀ اوج قیمت بازار در سه سطح مختلف ایجاد می شود. یک نقطۀ اوج که از همه بالاتر است (سر) و بین دو نقطۀ اوج دیگر (دو شانه) قرار می گیرد. کف های قیمتی در الگو هم توسط یک خط گردن (حمایت) به هم وصل می شوند.

تفسیر

به محض اینکه این الگوی سر و شانه شکل بگیرد و قیمت زیر خط گردن یا سطح حمایت (احتمال انحراف معین وجود دارد) ریزش پیدا کند، سرمایه گذاران آن را به عنوان یک سیگنال فروش قلمداد می کنند. انتظار می رود که ریزش ادامه پیدا کند، هرچند ممکن است قیمت ها در خط گردن (که در این لحظه یک مقاومت است) تغییر جهت دهند، اما بطور کلی حول و حوش آن متوقف می شوند.

قیمت هدف

قیمت اغلب پس از شکل گیری الگوی سر و شانه افت پیدا می کند و این افت حداقل تا سطح هدف اش صورت می گیرد که از طریق فرمول زیر قابل محاسبه است:

(T = N – (H – N

در این فرمول:

T – برابر است با سطح هدف

N – برابر است با سطح خط گردن (حمایت اولیه)

H – برابر است با سطح سر در الگو (بالاترین نقطه در الگو).

چارت معامله

مجله

بازار

بروکر

تقویم

ابزار فارکس