Select Page

الگوهای نمودار

الگوهای چارت

الگوهای چارت، یکی از کاربردی ترین ابزارهای معاملاتی در فارکس می باشند. این الگوها در دسته ابزارهای تحلیلی رفتار قیمت (Price Action) قرار می گیرند. یک معامله گر فارکس از این الگوها به عنوان ابزاری جهت آگاهی از ادامه روند قیمت یا تغییر جهت آن استفاده می کند. این ابزارها به تنهایی جهت معامله در فارکس کافی نمی باشند ولی می توانند ابزار کمکی مفیدی در کنار روش های دیگر باشند. در این بخش سه دسته اصلی الگوهای چارت قیمت که می توانند به عنوان ابزارهای تصمیم گیری در معاملات کاربرد داشته باشند، معرفی می گردد.

این سه گروه به شرح زیر می باشند:

 1. الگوهای تغییر جهت روند قیمت (Reversal Chart Patterns)
 2. الگوهای ادامه دهنده روند (Continuation Chart Patterns)
 3. الگوهای دو طرفه قیمت (Bilateral Chart Patterns)

 • الگوهای تغییر جهت روند (Reversal Chart Patterns)

این الگوها بیانگر سیگنال احتمالی تغییر روند در جهت معکوس می باشند. اگر در یک روند صعودی قیمت، شاهد یک الگوی Reversal باشیم، احتمال افت قیمت  و برعکس شدن روند، بالا می باشد و در مقابل اگر این الگوها را در یک روند نزولی ببینیم، احتمال افزایش قیمت و ادامه روند صعودی، بالا می باشد.

شش الگوی اصلی شناخته شده Reversal به شرح زیر می باشند:

 • الگوی Double Top

در این الگو،  خط فرضی قرمز رنگ افقی (neckline) حد تکمیل الگو جهت ورود به پوزیشن فروش می باشد، هر گاه در انتهای یک روند صعودی این الگو شکل گرفت، می توانید بلافاصله پس از عبور قیمت از این خط وارد پوزیشن فروش شوید.

 در این پوزیشن:

حد Stop Loss را معادل ½ فاصله این خط تا قله الگو در نظر بگیرید.

حد Take Profit را معادل فاصله این خط تا قله الگو در نظر بگیرید.

 

 • الگوی Double Bottom

در این الگو خط فرضی قرمز رنگ افقی (neckline) حد تکمیل الگو جهت ورود به پوزیشن خرید می باشد، هر گاه در انتهای یک روند نزولی این الگو شکل گرفت، می توانید بلافاصله پس از عبور قیمت از این خط وارد پوزیشن خرید شوید.

 در این پوزیشن:

حد Stop Loss را معادل ½ فاصله این خط تا دره الگو در نظر بگیرید.

حد Take Profit را معادل فاصله این خط تا دره الگو در نظر بگیرید.

 

 • الگوی Head and Shoulders

در این الگو خط فرضی قرمز رنگ افقی (neckline) حد تکمیل الگو جهت ورود به پوزیشن فروش می باشد، هر گاه در انتهای یک روند صعودی این الگو شکل گرفت، می توانید بلافاصله پس از عبور قیمت از این خط، وارد پوزیشن فروش شوید.

 در این پوزیشن:

حد Stop Loss را معادل ½ فاصله این خط تا قله الگو در نظر بگیرید.

حد Take Profit را معادل فاصله این خط تا قله الگو در نظر بگیرید.

 

 

 • الگوی Inverse Head and Shoulders

در این الگو خط فرضی قرمز رنگ افقی (neckline) حد تکمیل الگو جهت ورود به پوزیشن خرید می باشد، هر گاه در انتهای یک روند نزولی این الگو شکل گرفت، می توانید بلافاصله پس از عبور قیمت از این خط وارد پوزیشن خرید شوید.

 در این پوزیشن:

حد Stop Loss را معادل ½ فاصله این خط تا دره الگو در نظر بگیرید.

حد Take Profit را معادل فاصله این خط تا دره الگو در نظر بگیرید.

 

 • الگوی Rising Wedge

در این الگو دوخط فرضی مورب قرمز رنگ جهت بررسی الگو ترسیم شده اند. برای تشخیص این الگو در نظر داشته باشید:

 • هر دو خط قرمز دارای شیب مثبت می باشند.
 • این دو خط به سمت برخورد با یکدیگر پیش می روند.
 • هر چه زمان می گذرد قله ها و دره های نمودار قیمت، بالاتر رفته و فاصله آنها از یکدیگر کاهش می یابد.
 • این الگو، زمانی تکمیل می شود که نمودار قیمت از محدوده خطوط قرمز عبور کرده و پایین تر بیاید.

هر گاه در انتهای یک روند صعودی این الگو شکل گرفت، می توانید بلافاصله پس از عبور قیمت از آخرین دره تشکیل شده، وارد پوزیشن فروش شوید.

در این پوزیشن:

حد Stop Loss را معادل فاصله نقطه ورود تا آخرین قله تشکیل شده، در نظر بگیرید.

حد Take Profit را معادل یک و نیم برابر فاصله نقطه ورود تا آخرین قله تشکیل شده، در نظر بگیرید.

 

 • الگوی Falling Wedge

در این الگو دوخط فرضی مورب قرمز رنگ جهت بررسی الگو ترسیم شده اند. برای تشخیص این الگو در نظر داشته باشید:

 • هر دو خط قرمز دارای شیب منفی می باشند.
 • این دو خط به سمت برخورد با یکدیگر پیش می روند.
 • هر چه زمان می گذرد قله ها و دره های نمودار قیمت پایینتر آمده و فاصله آنها از یکدیگر کاهش می یابد.
 • این الگو زمانی تکمیل می شود که نمودار قیمت از محدوده خطوط قرمز عبور کرده و بالاتر بیاید.

هر گاه در انتهای یک روند نزولی این الگو شکل گرفت، می توانید بلافاصله پس از عبور قیمت از آخرین قله تشکیل شده وارد پوزیشن خرید شوید.

در این پوزیشن:

حد Stop Loss را معادل فاصله نقطه ورود تا آخرین دره تشکیل شده، در نظر بگیرید.

حد Take Profit را معادل یک و نیم برابر فاصله نقطه ورود تا آخرین دره تشکیل شده، در نظر بگیرید.

 

 

 

 • الگوهای ادامه دهنده روند (Continuation Chart Patterns)

این الگوها بیانگر سیگنال احتمالی ادامه روند جاری قیمت می باشند. معمولا” این الگوها را به عنوان الگوهای تثبیت کننده (consolidation) هم می شناسند. زیرا نشانگر یک دوره استراحت توسط خریداران یا فروشندگان، قبل از ادامه روند قبلی می باشند.

 

شش الگوی اصلی شناخته شده Continuation به شرح زیر می باشند:

 • الگوی Falling Wedge

در این الگو دوخط فرضی مورب قرمز رنگ جهت بررسی الگو ترسیم شده اند. برای تشخیص این الگو در نظر داشته باشید:

 • هر دو خط قرمز دارای شیب منفی می باشند.
 • این دو خط به سمت برخورد با یکدیگر پیش می روند.
 • هر چه زمان می گذرد قله ها و دره های نمودار قیمت پایین تر آمده و فاصله آنها از یکدیگر کاهش می یابد.
 • این الگو زمانی تکمیل می شود که نمودار قیمت از محدوده خطوط قرمز عبور کرده و بالاتر بیاید.

هر گاه در انتهای یک روند صعودی این الگو شکل گرفت، می توانید بلافاصله پس از عبور قیمت از آخرین قله تشکیل شده وارد پوزیشن خرید شوید.

در این پوزیشن:

حد Stop Loss را معادل فاصله نقطه ورود تا آخرین دره تشکیل شده، در نظر بگیرید.

حد Take Profit را معادل یک و نیم برابر فاصله نقطه ورود تا آخرین دره تشکیل شده، در نظر بگیرید.

 • الگوی Rising Wedge

در این الگو دوخط فرضی مورب قرمز رنگ جهت بررسی الگو ترسیم شده اند. برای تشخیص این الگو در نظر داشته باشید:

 • هر دو خط قرمز دارای شیب مثبت می باشند.
 • این دو خط به سمت برخورد با یکدیگر پیش می روند.
 • هر چه زمان می گذرد قله ها و دره های نمودار قیمت بالاتر رفته و فاصله آنها از یکدیگر کاهش می یابد.
 • این الگو زمانی تکمیل می شود که نمودار قیمت از محدوده خطوط قرمز عبور کرده و پایین تر بیاید.

هر گاه در انتهای یک روند نزولی این الگو شکل گرفت، می توانید بلافاصله پس از عبور قیمت از آخرین دره تشکیل شده وارد پوزیشن فروش شوید.

در این پوزیشن:

حد Stop Loss را معادل فاصله نقطه ورود تا آخرین قله تشکیل شده، در نظر بگیرید.

حد Take Profit را معادل یک و نیم برابر فاصله نقطه ورود تا آخرین قله تشکیل شده، در نظر بگیرید.

 

 • الگوی Bullish Rectangle

 

در این الگو دوخط فرضی افقی قرمز رنگ جهت بررسی الگو ترسیم شده اند. برای تشخیص این الگو در نظر داشته باشید:

 • دو خط قرمز موازی می باشند.
 • این الگو زمانی تکمیل می شود که نمودار قیمت از محدوده خطوط قرمز عبور کرده و بالاتر رود.

هر گاه در انتهای یک روند صعودی این الگو شکل گرفت، می توانید بلافاصله پس از عبور قیمت از خط قرمز بالایی وارد پوزیشن خرید شوید.

در این پوزیشن:

حد Stop Loss را در محل خط قرمز پایینی، در نظر بگیرید.

حد Take Profit را معادل یک و نیم برابر فاصله نقطه ورود تا خط قرمز پایینی در نظر بگیرید.

 

 • الگوی Bearish Rectangle

در این الگو دوخط فرضی افقی قرمز رنگ جهت بررسی الگو ترسیم شده اند. برای تشخیص این الگو در نظر داشته باشید:

 • دو خط قرمز موازی می باشند.
 • این الگو زمانی تکمیل می شود که نمودار قیمت از محدوده خطوط قرمز عبور کرده و پایین تر آید.

هر گاه در انتهای یک روند نزولی این الگو شکل گرفت، می توانید بلافاصله پس از عبور قیمت از خط قرمز پایینی وارد پوزیشن فروش شوید.

در این پوزیشن:

حد Stop Loss را در محل خط قرمز بالایی، در نظر بگیرید.

حد Take Profit را معادل یک و نیم برابر فاصله نقطه ورود تا خط قرمز پائینی در نظر بگیرید.

 

 • الگوی Bullish Pennant

در این الگو دوخط فرضی مورب قرمز رنگ جهت بررسی الگو ترسیم شده اند. برای تشخیص این الگو در نظر داشته باشید:

 • دو خط قرمز در پایان الگو به هم رسیده و شکلی شبیه پرچم می سازند.
 • هر چه زمان می گذرد قله ها پایینتر آمده و دره های نمودار قیمت بالاتر می روند.
 • این الگو زمانی تکمیل می شود که نمودار قیمت از محدوده خطوط قرمز عبور کرده و بالاتر رود.

هر گاه در انتهای یک روند صعودی این الگو شکل گرفت، می توانید بلافاصله پس از عبور قیمت از خط قرمز بالایی وارد پوزیشن خرید شوید.

در این پوزیشن:

حد Stop Loss را در محل دومین دره قبلی قیمت، در نظر بگیرید.

حد Take Profit را معادل دو برابر حد Stop Loss در نظر بگیرید.

 

 • الگوی Bearish Pennant

در این الگو دوخط فرضی مورب قرمز رنگ جهت بررسی الگو ترسیم شده اند. برای تشخیص این الگو در نظر داشته باشید:

 • دو خط قرمز در پایان الگو به هم رسیده و شکلی شبیه پرچم می سازند.
 • هر چه زمان می گذرد قله ها پایینتر آمده و دره های نمودار قیمت بالاتر می روند.
 • این الگو زمانی تکمیل می شود که نمودار قیمت از محدوده خطوط قرمز عبور کرده و پایین تر آید.

هر گاه در انتهای یک روند نزولی این الگو شکل گرفت، می توانید بلافاصله پس از عبور قیمت از خط قرمز پایینی وارد پوزیشن فروش شوید.

در این پوزیشن:

حد Stop Loss را در محل دومین قله قبلی قیمت، در نظر بگیرید.

حد Take Profit را معادل دو برابر حد Stop Loss در نظر بگیرید.

 

 • الگوهای تصادفی دو طرفه (Bilateral Chart Patterns)

این الگوها مانند دو گروه قبلی بیانگر سیگنال روشنی نمی باشند. و پس از شکل گرفتن آنها قیمت یا به روند خود ادامه داده یا روند معکوس را پیش می گیرد. کلیه این الگوها به شکل مثلث می باشند. برای معامله از طریق این الگوهای دوطرفه چارت، نیاز است هر دو سناریوی تغییر یا ادامه روند را در نظر بگیرید. به این منظور دو پوزیشن در حال انتظار (Pending Order) خرید و فروش در دو طرف الگو باز کنید  و وقتی یکی فعال شد، دیگری را کنسل کنید.

 

 • الگوی Ascending Triangle

دوخط فرضی قرمز رنگ، یکی مورب با شیب مثبت و یکی افقی جهت بررسی الگو ترسیم شده اند. برای تشخیص این الگو در نظر داشته باشید:

 • دو خط قرمز در پایان الگو به هم رسیده و شکلی شبیه مثلث می سازند.
 • هر چه زمان می گذرد دره ها بالاتر رفته ولی قله های الگو در سطح مشخصی ثابت می مانند.

 

 

 

 • الگوی Descending Triangle

 

دوخط فرضی قرمز رنگ، یکی مورب با شیب منفی و یکی افقی جهت بررسی الگو ترسیم شده اند. برای تشخیص این الگو در نظر داشته باشید:

 • دو خط قرمز در پایان الگو به هم رسیده و شکلی شبیه مثلث می سازند.
 • هر چه زمان می گذرد قله ها پایین تر آمده ولی دره های الگو در سطح مشخصی ثابت می مانند.

 

 

 • الگوی Symmetrical Triangle

 

دوخط فرضی قرمز رنگ مورب جهت بررسی الگو ترسیم شده اند. برای تشخیص این الگو در نظر داشته باشید:

 • دو خط قرمز در پایان الگو به هم رسیده و شکلی شبیه مثلث می سازند.
 • هر چه زمان می گذرد قله ها پایین تر آمده و دره های الگو بالاتر می روند.

 

جهت ساده تر شدن به خاطر سپاری و استفاده سریع از رفتار قیمت در الگوهای ذکر شده، می توانید از جدول زیر که خلاصه همه ئموارد گفته شده است، استفاده کنید:

 

Row EXAMPLE IMAGE CHART PATTERN FORMS DURING TYPE OF SIGNAL NEXT MOVE
1 Double Top Uptrend Reversal Down
2 Double Bottom Downtrend Reversal Up
3 Head and Shoulders Uptrend Reversal Down
4 Inverse Head and Shoulders Downtrend Reversal Up
5 Rising Wedge Downtrend

Continuation

 

Down
6 Rising Wedge Uptrend

Reversal

 

Down

 

۷ Falling Wedge Uptrend Continuation Up
8 Falling Wedge Downtrend Reversal Up
9 Bearish Rectangle Downtrend Continuation Down
10 Bullish Rectangle Uptrend Continuation Up
11 Bullish Pennant Uptrend Continuation Up
12 Bearish Pennant Downtrend Continuation Down
13 Ascending Triangle Uptrend Bilateral Up/Down
14 Descending Triangle Downtrend Bilateral Up/Down
15 Symmetrical Triangle Uptrend Bilateral Up/Down

 

 

چارت معامله

مجله

بازار

بروکر

تقویم

ابزار فارکس