Select Page

اندیکاتورهای فراکتال – Fractals

هدف

برخال ها، شاخصی است برای مشخص کردند اوج ها و فرودهای نمودار در مواقعی که حرکت قیمت متوقف و یا وارونه شده است. این نقاط برگشتی به ترتیب اوج ها و فرودها نامیده می شود.

کاربرد

برخال ها از یک گروه حدود پنج میله ای تشکیل می شود که دو تای اولی آنها بطور موفق صعود کرده (یا سقوط) کرده اند و دو تای آخری پایین آمده اند (یا صعود کرده اند) و یکی در وسط بیشترین صعود (یا سقوط) را دارد که در مجموع یک گروه را تشکیل می دهند.

  • برخال خرید، یک پیکان رو به بالا است.
  • برخال فروش، یک پیکان رو به پایین است.

 

چارت معامله

مجله

بازار

بروکر

تقویم

ابزار فارکس